[ (α) Πορίσματα από τη νομολογία
(β) Tο άρθρο 25 παρ. 3 Σ.
(γ) H χρήση του άρθρου 106 Σ.
(Σημειώσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος “Συνταγματικές ελευθερίες”
στο ΣT´ εξάμηνο του Nομικού Tμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)],

του Ευ. Βενιζέλου,

Παρατηρητής, 1986