[Διάλογος για τη νομιμοποίηση της ενωσιακής διαδικασίας],

του Ευ. Βενιζέλου σε συνεργασία με τους Π. Ιωακειμίδη,
Ξ. Κοντιάδη, Ν. Κωνσταντόπουλο, Β. Μαγγίνα & Δ. Τσάτσο,

εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2005