[Μετά και πριν από μία αναθεώρηση του Συντάγματος],

του Ευ. Βενιζέλου,

εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2006