[Πρακτικά συνεδρίου για το αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1975/1986/2001]

Δ. Θ. Τσάτσος, Ε. Βενιζέλος & Ξ. Κοντιάδης (επιμ.) ,

Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2001