• [Παρατηρήσεις στη σχετική νομολογία]

    Δίκαιο και Πολιτική 6/1983, σελ. 23-77