Τετάρτη 10 Απριλίου 2019

Δελτίο Τύπου

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος παρουσίασε εχθές στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης τις προκαταρκτικές εκθέσεις του για την Ουγγαρία και την Ιταλία σχετικά με την εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και υπέβαλε ερωτήσεις στους επικεφαλής των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών των δυο αυτών χωρών που είχε καλέσει ως εισηγητής για την εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ στις 47 χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο κ. Βενιζέλος παρενέβη επίσης στην Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης που συζήτησε τη σχέση των μηχανισμών του Συμβουλίου της Ευρώπης με τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο της προστασίας της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο κ. Βενιζέλος τόνισε τα εξής: 

« Στο πεδίο της προστασίας της Δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά και ευρύτερα των ευρωπαϊκών αξιών, το μεγάλο πλεονέκτημα του Συμβουλίου της Ευρώπης συνίσταται στην ύπαρξη του μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στη δυνατότητα άσκησης ατομικής προσφυγής ενώπιον του. Η διακρατική προσφυγή εξακολουθεί να διατηρεί τη μεγάλη βαρύτητά της. Η εντατική και υψηλού επιστημονικού επιπέδου λειτουργίας της Επιτροπής Βενετίας έχει προσθέσει ένα ακόμη, μη πολιτικό, θεσμό εποπτείας. Ο Επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει ήδη καταστεί σημαντικός θεσμός.

Στο ίδιο πεδίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το μεγάλο πλεονέκτημα του υψηλού βαθμού ενσωμάτωσης των πολύ λιγότερων κρατών μελών της και τη δυνατότητα άσκησης πολύ εντονότερων πρακτικών πιέσεων για τη συμμόρφωση με τις αξίες της Δημοκρατίας ,του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο ρόλος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι θεσμικά πολύ σημαντικός. Ιδιαίτερη όμως σημασία έχει η δυνατότητα άσκησης πολιτικής αλλά και οικονομικής, δημοσιονομικής, χρηματοοικονομικής πίεσης προς κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκλίνουν από τις ευρωπαϊκές αξίες. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί όμως, κατά καιρούς, σοβαρές πολιτικές και οικονομικές πιέσεις για λόγους σχετικούς με τη Δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και το σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου με αποδέκτες κράτη της ευρύτερης Ευρώπης που είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι ούτε καν υποψήφια προς ένταξη.

Είναι απολύτως λογικό το Συμβούλιο της Ευρώπης να ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα κράτη μέλη της οποίας είναι μέλη του, να σεβαστεί και να αξιοποιήσει τους θεσμούς, την εμπειρία και το κεκτημένο του στο πεδίο της Δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αρχής γενομένης από το βασικό εργαλείο που είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου η οποία είναι θεμελιώδες τμήμα της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εξίσου λογικό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργοποιεί εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου για τα μέλη της και να ασκεί πίεση εναντίον κρατών της ευρύτερης Ευρώπης που δεν είναι μέλη της, όταν παραβιάζουν τις αρχές και τις εγγυήσεις της Δημοκρατίας και του Κράτους δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα ή βασικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου. 

Στην εποχή του πολυεπίπεδου συνταγματισμού τα επίπεδα ελέγχου και προστασίας ευτυχώς είναι περισσότερα από ένα. Αυτό είναι forum shopping όταν το ένα επίπεδο αποκλείει το άλλο, εδώ ευτυχώς το ένα επίπεδο ενισχύει και συμπληρώνει το άλλο.»

 

 

Tags: Δελτία τύπου