Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012


Κατά την άφιξή του στη σύνοδο του Eurogroup, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 

"As you know, the Private Sector Involvement for the restructuring and the sustainability of the Greek public debt was a success story.
Until now, the participation is at 96 per cent. Now we are waiting for the response of the market to the extension of our offer for the last 4 per cent of holders of Greek bonds of foreign law.
The market understands very well that the acceptance of our offer is a unique choice, the smart and profitable choice.
I am very optimistic for a universal participation in the PSI. From our side, the target is now the full implementation of the program and of course the return of Greece to growth."

 

Δήλωση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου κατά την άφιξή του για τη συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες, τη Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012:

«Όπως γνωρίζετε, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (PSI) σχετικά με την αναδιάρθρωση και βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους ήταν επιτυχής.

Μέχρι τώρα, η συμμετοχή ανέρχεται στο 96 τοις εκατό. Τώρα, περιμένουμε την ανταπόκριση της αγοράς στην παράταση της προσφοράς μας για το τελευταίο 4 τοις εκατό των κατόχων ελληνικών ομολόγων υπό ξένο δίκαιο.

Η αγορά αντιλαμβάνεται πολύ καλά πως η αποδοχή της προσφοράς μας είναι μια μοναδική επιλογή, η έξυπνη και προσοδοφόρος επιλογή.

Είμαι πολύ αισιόδοξος όσον αφορά μια καθολική συμμετοχή στο PSI. Από την πλευρά μας, ο στόχος τώρα είναι η πλήρης εφαρμογή του προγράμματος και φυσικά η επιστροφή της Ελλάδας στην ανάπτυξη».


.

Tags: Η Εξέλιξη της ΚρίσηςΔηλώσεις 2012