Στρασβούργο, 14.04.2014

 

Παρέμβαση Αντιπροέδρου Κυβέρνησης και ΥΠΕΞ Ευ. Βενιζέλου σε Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (AFET), σχετικά με τα, μέχρι σήμερα, επιτεύγματα της Ελληνικής Προεδρίας Συμβουλίου της Ε.Ε. 

 

«Κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, αγαπητοί φίλοι, 

Είμαστε στο μέσο της Προεδρίας, η οποία έχει την εξής ιδιορρυθμία: το Εξάμηνό μας, στην πραγματικότητα, ολοκληρώνεται πρόωρα. Είναι πολύ πιο σύντομο κοινοβουλευτικά, είναι, όμως, πολύ πιο πυκνό πολιτικά γιατί συμπίπτει με την προεκλογική εκστρατεία για την ανάδειξη του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, μέσω αυτού, για την ανάδειξη των νέων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ιδίως, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεπώς, η Ελληνική Προεδρία, παρουσιάζοντας τα επιτεύγματά της, συμβάλλει στη νέα ευρωπαϊκή αφήγηση, στη νέα πρόταση για μία Ευρώπη, που δεν είναι Ευρώπη της λιτότητας και της ανεργίας, αλλά μπορεί να είναι Ευρώπη της ανάπτυξης, της απασχόλησης, μία Ευρώπη που δίνει προοπτική στους πολίτες της. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε από την πρώτη στιγμή. Θα μου επιτρέψετε, λοιπόν, να μνημονεύσω τις βασικές νομοθετικές επιτυχίες της Προεδρίας, που είναι επιτυχίες, τελικώς, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως συννομοθέτη, καθώς όλα αυτά ήταν αντικείμενο σημαντικών «Τριλόγων». 

Πρέπει να ευχαριστήσω, συνεπώς, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμμετοχή τους στους «Τριλόγους» αυτούς και, ιδίως, τα δύο νομοθετικά όργανα, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που συνεργάστηκαν με πολύ μεγάλη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Για εμάς, ίσως, το πιο σημαντικό αποτέλεσμα είναι η ολοκλήρωση του Μηχανισμού Εξυγίανσης Τραπεζών, ως ένα μεγάλο βήμα για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Το γεγονός ότι στη Σύνοδο αυτή θα ληφθεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικό και αύριο θα μου δοθεί η ευκαιρία να μιλήσω σχετικά στην Ολομέλεια. 

Στο μεγάλο τομέα της ανάπτυξης, απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής έχουμε να παρουσιάσουμε την ολοκλήρωση του νομοθετικού έργου σχετικά με το Πολυετές Νομοθετικό Πλαίσιο. Η νομοθετική δέσμη περί ιδίων πόρων νομοθετήθηκε και θα μας εξασφαλίσει την έγκαιρη και ασφαλή χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Συστάθηκε η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για τους ιδίους πόρους υπό το Μάριο Μόντι. Συμφωνήθηκαν νέοι κανόνες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, που επιτρέπουν την ταχύτερη αντίδραση του Ταμείου σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.

Στον τομέα της αγροτικής πολιτικής και της πολιτικής αλιείας, ρυθμίσθηκε η χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, άρα και της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ένωσης.

Σε σχέση με την προσπάθεια ολοκλήρωσης της Πρώτης και Δεύτερης Πράξης της Ενιαίας Αγοράς, υιοθετήθηκε η Οδηγία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση δημοσίων προμηθειών, που θα μειώσει τα εμπόδια εισόδου στην αγορά, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υιοθετήθηκε ο Κανονισμός για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά που διασφαλίζει ασφαλείς, αξιόπιστες και φιλικές προς τον χρήστη ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων, των πολιτών και των δημοσίων υπηρεσιών (e-businesses και e-commerce).

Άλλη σημαντική εξέλιξη είναι η υιοθέτηση της Οδηγίας για κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβιάσεις διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ε.Ε.. Ελήφθη Απόφαση Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για την συμμετοχή της ΕΕ στην αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, που θα ενισχύσει τη χρηματοδοτική δυνατότητα του Ταμείου για την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση.

Σε σχέση, ειδικότερα, με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της οικονομίας για υποδομές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρέπει να αναφέρω τον Κανονισμό για επενδύσεις στον τομέα της καινοτομίας. 

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, υιοθετήθηκε η Οδηγία για τη λήψη μέτρων μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Εκδόθηκε ο Κανονισμός για τις κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάπτυξη και τη διαλειτουργικότητα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών. 
Υιοθετήθηκε Οδηγία για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, η οποία αποσκοπεί τόσο στη μείωση της εξάρτησης των μεταφορών από το πετρέλαιο, όσο και στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, ειδικά όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στον τομέα της τόνωσης της απασχόλησης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας πρέπει να επισημάνω την Οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων.

Στα μεγάλα θέματα που αφορούν την Εμβάθυνση της Ένωσης, και ιδιαίτερα της ΟΝΕ, πέρα από τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης, πρέπει να αναφέρω το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την πρόσβαση σε βασικούς καταθετικούς λογαριασμούς και τη συγκρισιμότητα των προμηθειών και για τις δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές. Βασικός σκοπός όλων αυτών των νομοθετημάτων είναι η καλύτερη προστασία επενδυτών και καταναλωτών, καθώς και η διασφάλιση της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Σε σχέση με τον τομέα «Μετανάστευση, διαχείριση των συνόρων και κινητικότητα των πολιτών της Ένωσης», στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ασφάλειας, ήδη αναφέρθηκα, αλλά ειδικότερες επιτυχίες είναι, κατά τη γνώμη μου: η αναθεώρηση του καταλόγου των τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Αποτέλεσμα πρακτικό είναι η απελευθέρωση των θεωρήσεων για τη Μολδαβία. Δεύτερο σημείο είναι η Οδηγία για τις συνθήκες εισδοχής και παραμονής των υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της ενδοεπιχειρησιακής μετακίνησης, καθώς και η Οδηγία για τις συνθήκες εισδοχής και παραμονής των υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική απασχόληση.

Στο τομέα της επιτήρησης των συνόρων, η Ελληνική Προεδρία επέτυχε την υιοθέτηση του Κανονισμού για την επιτήρηση των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων της Ένωσης στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον FRONTEX. Πρόκειται για εξαιρετικά σημαντικό βήμα που πήρε χρόνια για να επιτευχθεί.

Στον τομέα της Δικαιοσύνης, του ποινικού δικαίου και των αστικών και εμπορικών υποθέσεων υπήρξε σημαντική πρόοδος. Ως παράδειγμα αναφέρονται οι Οδηγίες που υιοθετήθηκαν για την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από παραχάραξη και κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου και για το πάγωμα και τη δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος εντός της Ε.Ε. Στον τομέα του αστικού και εμπορικού δικαίου σημαντική υπήρξε η υιοθέτηση των Κανονισμών για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαταγής δεσμεύσεως λογαριασμού, καθώς και για διεθνή δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Πρόκειται για τροποποίηση του Κανονισμού Βρυξέλλες Ι.

Στον τομέα των Ευρωπαϊκών Θαλάσσιων Πολιτικών, πλην της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Θαλάσσιας Ασφάλειας, υιοθετήθηκε η Οδηγία για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, η οποία θα έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στον τομέα του τουρισμού και του περιβάλλοντος. Υιοθετήθηκε ο αναθεωρημένος Κανονισμός για την Πολιτική της Κοινότητας για τη χωρητικότητα του στόλου της Ένωσης, με σκοπό την προώθηση των εσωτερικών πλωτών μεταφορών και ο Κανονισμός για τη χρηματοδότηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα στον τομέα της αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης.

Στον ευρύτερο τομέα «Μεταφορές, Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής», επιτεύχθηκε συμφωνία για Κανονισμούς για την εισαγωγή περιορισμών σχετικών με τον θόρυβο στη λειτουργία των αεροδρομίων, για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα νέα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα από το 2020 και μετά, για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας όσον αφορά στις εκπομπές της αεροπλοΐας, για τη μεταφορά αποβλήτων και για τον εξοπλισμό των πλοίων.

Στον τομέα του Πολιτισμού υιοθετήθηκε τροποποίηση της Οδηγίας για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών που αφαιρέθηκαν παράνομα από το έδαφος ενός κράτους μέλους. Θα μου δοθεί η ευκαιρία να μιλήσω αύριο και για αυτό στην Ολομέλεια. Επίσης, συνεχίζεται και οργανώνεται ξανά ο θεσμός των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033. 

Στα θεσμικά ζητήματα, πρέπει να αναφέρω τη Συμφωνία για τον Κανονισμό ως προς το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και την υπομονή σας». 

Tags: Εξωτερική ΠολιτικήΕλληνική ΠροεδρίαΟμιλίες σε Συνέδρια | Ημερίδες | Εκδηλώσεις, 2014