Στρασβούργο, 14.04.2014

 

Παρέμβαση Αντιπροέδρου Κυβέρνησης και ΥΠΕΞ Ευ. Βενιζέλου σε Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (AFET), σχετικά με τα, μέχρι σήμερα, επιτεύγματα της Ελληνικής Προεδρίας Συμβουλίου της Ε.Ε. 

 

«Κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, αγαπητοί φίλοι, 

Είμαστε στο μέσο της Προεδρίας, η οποία έχει την εξής ιδιορρυθμία: το Εξάμηνό μας, στην πραγματικότητα, ολοκληρώνεται πρόωρα. Είναι πολύ πιο σύντομο κοινοβουλευτικά, είναι, όμως, πολύ πιο πυκνό πολιτικά γιατί συμπίπτει με την προεκλογική εκστρατεία για την ανάδειξη του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, μέσω αυτού, για την ανάδειξη των νέων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ιδίως, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεπώς, η Ελληνική Προεδρία, παρουσιάζοντας τα επιτεύγματά της, συμβάλλει στη νέα ευρωπαϊκή αφήγηση, στη νέα πρόταση για μία Ευρώπη, που δεν είναι Ευρώπη της λιτότητας και της ανεργίας, αλλά μπορεί να είναι Ευρώπη της ανάπτυξης, της απασχόλησης, μία Ευρώπη που δίνει προοπτική στους πολίτες της. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε από την πρώτη στιγμή. Θα μου επιτρέψετε, λοιπόν, να μνημονεύσω τις βασικές νομοθετικές επιτυχίες της Προεδρίας, που είναι επιτυχίες, τελικώς, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως συννομοθέτη, καθώς όλα αυτά ήταν αντικείμενο σημαντικών «Τριλόγων». 

Πρέπει να ευχαριστήσω, συνεπώς, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμμετοχή τους στους «Τριλόγους» αυτούς και, ιδίως, τα δύο νομοθετικά όργανα, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που συνεργάστηκαν με πολύ μεγάλη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Για εμάς, ίσως, το πιο σημαντικό αποτέλεσμα είναι η ολοκλήρωση του Μηχανισμού Εξυγίανσης Τραπεζών, ως ένα μεγάλο βήμα για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Το γεγονός ότι στη Σύνοδο αυτή θα ληφθεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικό και αύριο θα μου δοθεί η ευκαιρία να μιλήσω σχετικά στην Ολομέλεια. 

Στο μεγάλο τομέα της ανάπτυξης, απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής έχουμε να παρουσιάσουμε την ολοκλήρωση του νομοθετικού έργου σχετικά με το Πολυετές Νομοθετικό Πλαίσιο. Η νομοθετική δέσμη περί ιδίων πόρων νομοθετήθηκε και θα μας εξασφαλίσει την έγκαιρη και ασφαλή χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Συστάθηκε η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για τους ιδίους πόρους υπό το Μάριο Μόντι. Συμφωνήθηκαν νέοι κανόνες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, που επιτρέπουν την ταχύτερη αντίδραση του Ταμείου σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.

Στον τομέα της αγροτικής πολιτικής και της πολιτικής αλιείας, ρυθμίσθηκε η χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, άρα και της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ένωσης.

Σε σχέση με την προσπάθεια ολοκλήρωσης της Πρώτης και Δεύτερης Πράξης της Ενιαίας Αγοράς, υιοθετήθηκε η Οδηγία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση δημοσίων προμηθειών, που θα μειώσει τα εμπόδια εισόδου στην αγορά, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υιοθετήθηκε ο Κανονισμός για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά που διασφαλίζει ασφαλείς, αξιόπιστες και φιλικές προς τον χρήστη ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων, των πολιτών και των δημοσίων υπηρεσιών (e-businesses και e-commerce).

Άλλη σημαντική εξέλιξη είναι η υιοθέτηση της Οδηγίας για κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβιάσεις διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ε.Ε.. Ελήφθη Απόφαση Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για την συμμετοχή της ΕΕ στην αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, που θα ενισχύσει τη χρηματοδοτική δυνατότητα του Ταμείου για την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση.

Σε σχέση, ειδικότερα, με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της οικονομίας για υποδομές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρέπει να αναφέρω τον Κανονισμό για επενδύσεις στον τομέα της καινοτομίας. 

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, υιοθετήθηκε η Οδηγία για τη λήψη μέτρων μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Εκδόθηκε ο Κανονισμός για τις κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάπτυξη και τη διαλειτουργικότητα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών. 
Υιοθετήθηκε Οδηγία για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, η οποία αποσκοπεί τόσο στη μείωση της εξάρτησης των μεταφορών από το πετρέλαιο, όσο και στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, ειδικά όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στον τομέα της τόνωσης της απασχόλησης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας πρέπει να επισημάνω την Οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων.

Στα μεγάλα θέματα που αφορούν την Εμβάθυνση της Ένωσης, και ιδιαίτερα της ΟΝΕ, πέρα από τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης, πρέπει να αναφέρω το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την πρόσβαση σε βασικούς καταθετικούς λογαριασμούς και τη συγκρισιμότητα των προμηθειών και για τις δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές. Βασικός σκοπός όλων αυτών των νομοθετημάτων είναι η καλύτερη προστασία επενδυτών και καταναλωτών, καθώς και η διασφάλιση της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Σε σχέση με τον τομέα «Μετανάστευση, διαχείριση των συνόρων και κινητικότητα των πολιτών της Ένωσης», στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ασφάλειας, ήδη αναφέρθηκα, αλλά ειδικότερες επιτυχίες είναι, κατά τη γνώμη μου: η αναθεώρηση του καταλόγου των τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Αποτέλεσμα πρακτικό είναι η απελευθέρωση των θεωρήσεων για τη Μολδαβία. Δεύτερο σημείο είναι η Οδηγία για τις συνθήκες εισδοχής και παραμονής των υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της ενδοεπιχειρησιακής μετακίνησης, καθώς και η Οδηγία για τις συνθήκες εισδοχής και παραμονής των υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική απασχόληση.

Στο τομέα της επιτήρησης των συνόρων, η Ελληνική Προεδρία επέτυχε την υιοθέτηση του Κανονισμού για την επιτήρηση των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων της Ένωσης στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον FRONTEX. Πρόκειται για εξαιρετικά σημαντικό βήμα που πήρε χρόνια για να επιτευχθεί.

Στον τομέα της Δικαιοσύνης, του ποινικού δικαίου και των αστικών και εμπορικών υποθέσεων υπήρξε σημαντική πρόοδος. Ως παράδειγμα αναφέρονται οι Οδηγίες που υιοθετήθηκαν για την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από παραχάραξη και κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου και για το πάγωμα και τη δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος εντός της Ε.Ε. Στον τομέα του αστικού και εμπορικού δικαίου σημαντική υπήρξε η υιοθέτηση των Κανονισμών για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαταγής δεσμεύσεως λογαριασμού, καθώς και για διεθνή δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Πρόκειται για τροποποίηση του Κανονισμού Βρυξέλλες Ι.

Στον τομέα των Ευρωπαϊκών Θαλάσσιων Πολιτικών, πλην της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Θαλάσσιας Ασφάλειας, υιοθετήθηκε η Οδηγία για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, η οποία θα έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στον τομέα του τουρισμού και του περιβάλλοντος. Υιοθετήθηκε ο αναθεωρημένος Κανονισμός για την Πολιτική της Κοινότητας για τη χωρητικότητα του στόλου της Ένωσης, με σκοπό την προώθηση των εσωτερικών πλωτών μεταφορών και ο Κανονισμός για τη χρηματοδότηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα στον τομέα της αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης.

Στον ευρύτερο τομέα «Μεταφορές, Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής», επιτεύχθηκε συμφωνία για Κανονισμούς για την εισαγωγή περιορισμών σχετικών με τον θόρυβο στη λειτουργία των αεροδρομίων, για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα νέα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα από το 2020 και μετά, για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας όσον αφορά στις εκπομπές της αεροπλοΐας, για τη μεταφορά αποβλήτων και για τον εξοπλισμό των πλοίων.

Στον τομέα του Πολιτισμού υιοθετήθηκε τροποποίηση της Οδηγίας για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών που αφαιρέθηκαν παράνομα από το έδαφος ενός κράτους μέλους. Θα μου δοθεί η ευκαιρία να μιλήσω αύριο και για αυτό στην Ολομέλεια. Επίσης, συνεχίζεται και οργανώνεται ξανά ο θεσμός των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033. 

Στα θεσμικά ζητήματα, πρέπει να αναφέρω τη Συμφωνία για τον Κανονισμό ως προς το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και την υπομονή σας». 


Deputy Prime Minister and Foreign Minister Venizelos’ intervention at the European Parliament’s Foreign Affairs Committee (AFET), regarding the achievements to date of the Hellenic Presidency of the Council of the EU (Strasbourg, 14 April 2014) 

 

Ladies and Gentlemen MEPs, Dear Friends,

We are in the middle of the Presidency, which is unique in that our semester, in reality, is coming to completion prematurely. It is much shorter parliamentarily, but it is also much denser politically, because it coincides with the run-up to the elections for the new European Parliament and, through that, the election of the new institutional organs of the European Union and, mainly, the President of the European Commission. Consequently, the Hellenic Presidency, presenting its achievements, is contributing to the new European narrative, to the new proposal for a Europe that is not a Europe of austerity and unemployment, but can be a Europe of growth, of employment; a Europe that gives prospects to its citizens. This has been our pursuit from the very outset. So you will allow me to point out the basic legislative successes of the Presidency, which are successes, in the final analysis, of the European Parliament, as co-legislator, given that all of this legislation was the subject of important Trilogues.

So I must thank the European Parliament and the European Commission for their participation in these trilogues, and particularly the two legislative bodies, the Parliament and the Council, who worked together very quickly and effectively. For us, perhaps the most important result was the completion of the Single Resolution Mechanism, as a major step towards completing the Banking Union. The fact that the European Parliament will make its decision at this sitting is very important, and tomorrow I will have the opportunity to talk about this at the plenary.
In the major sector of promoting growth, employment and social cohesion, we can present the completion of the pending legislation as regards the Multiannual Financial Framework. The own resources legislative package was unanimously approved; it will ensure the timely and steady financing of EU policies. The EU High Level Working Group on Own Resources was also created with the participation of Mario Monti, who will preside over the Group. New rules for European Union Solidarity Fund were also agreed, which will enable the Fund to react much quicker in the event of natural disasters.
In the field of agricultural and fisheries policy, the funding of the European Maritime and Fisheries Fund was agreed, thus ensuring the unimpeded funding of the Union’s new Common Fisheries Policy.
With regard to the promotion of the completion of Single Market Act I and II, the Directive on electronic invoicing in public procurement was adopted, that will reduce the obstacles to entering the market, especially for SMEs, and the Regulation on the electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market (e-idas) was also adopted, that will ensure safe, reliable and user-friendly electronic transactions among businesses, citizens and public services (e-business and e-commerce).

Another important development was the adoption of the Directive and regulations governing claims for compensation based on national law for violations of the legislative provisions on competition of the member states and the EU. An agreement was reached on the Decision of the European Parliament and of the Council on the participation of the European Union in the capital increase of the European Investment Fund (EIF), that will further enhance the EIF capacity of restoring normal lending to the economy, and in particular to SMEs.

With regard, more specifically, to long-term financing of the economy (infrastructure and SMEs), the Regulation on the innovation investment package was adopted. In the field of telecommunications, the Directive establishing measures to reduce the cost of deploying high-level electronic communications networks was adopted. The Regulation on guidelines for the deployment and interoperability of trans-European telecommunications networks (TEN-Tele) was formally adopted and published.

We also had the Directive on the development of infrastructure for alternative fuels, which is aimed at reducing transport dependency on petrol, while also strengthening growth and employment, particularly as regards SMEs.

In the area of stimulating job creation, we particularly underline the agreement reached on the Directive on the posting of workers.

On the major issues that concern deepening the Union, especially the EMU, beyond the Single Resolution Mechanism, I must mention the new rules on undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS V) and the Directive and Regulation on markets in financial instruments, on access to basic deposit accounts and the comparability of commissions, and on the packages of investment products for private investors. The basic aim of all these pieces of legislation is better protection for investors and consumers, as well as ensuring the stability of the financial markets.

In the area of Migration, border management and mobility of Union citizens, in the context of enhancing European security, both internally and externally, our important achievements include the revision of the listing of third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement. A result of that agreement has been the liberalization of visas for Moldova. A second point is the Directive on the conditions of entry and stay of third-country nationals in the context of Intra-Corporate Transfer (ICT), as well as the Directive on the conditions of entry and stay for third-country nationals for the purposes of seasonal employment.

In the border surveillance sector, the Hellenic Presidency achieved the adoption of the Regulation on external maritime border surveillance in the context of operational cooperation that is coordinated by FRONTEX. The adoption of the Regulation constitutes a very important step that took many years to reach.

In the Justice sector, there was substantial progress in legislative files that protect the Union’s interests by means of criminal law. Examples are the Directives on protecting the Euro and other currencies against counterfeiting by criminal law and on the freezing and confiscation of proceeds of crime in the EU. In the sector of civil and commercial law, we had the important adoption of the Regulations on the enactment of a European account preservation order, on international jurisdiction, recognition and execution of rulings in civil and commercial cases. This is an amendment of the Brussels I Regulation.

In the area of EU Maritime Policies, apart from the European Strategy on Maritime Security, the Directive on maritime spatial planning was adopted, which will have significant effects on tourism, as well as the environment. Additionally, we had the adoption of the revised Regulation on Community-fleet capacity policy to promote inland waterway transport, as well as of the Regulation to finance the actions of the European Maritime Safety Agency (EMSA) in the field of response to marine pollution.

In the wider area of Transport, Environment and Quality of Life, we mention in a cursory but indicative manner the legislative files already concluded on the introduction of noise-related operating restrictions at Union airports, the reduction of CO2 emissions from new light commercial vehicles, the greenhouse gas emission allowance trading system (ETS aviation), the shipments of waste and the marine equipment.

In the area of Culture, we had the adoption of the Directive on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a member state. I will have the opportunity to address the plenary on this issue, as well, tomorrow. Moreover, the organization once again and the continuation of the institution of European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 was secured.

In the area of Institutional Issues, a mutual agreement was reached on the Regulation on the statute and funding of European political parties and European political foundations.

I thank you for your attention and your patience.

Tags: Εξωτερική ΠολιτικήΕλληνική ΠροεδρίαΟμιλίες σε Συνέδρια | Ημερίδες | Εκδηλώσεις, 2014