Στρασβούργο , 5 Φεβρουαρίου 2014

Παρέμβαση Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και ΥΠΕΞ Ευ. Βενιζέλου στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα των Σύρων μεταναστών στα βουλγαρικά σύνορα 

 

Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμα Μέλη,

Οι μεταναστευτικές ροές που η Βουλγαρία αντιμετωπίζει συνδέονται στενά με την επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης στην Συρία. Λόγω της γεωγραφικής της θέσεως, η Βουλγαρία, η οποία φιλοξενεί μεγάλο αριθμό ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, είναι ένα από τα Κράτη-Μέλη τις ΕΕ που είναι περισσότερο εκτεθειμένα στις συνέπειες της συριακής κρίσης, όπως και οι άλλες χώρες στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, ιδίως στο ΝΑ άκρο της.

 Το Συμβούλιο έχει λάβει γνώσει της Έκθεσης Ιανουαρίου 2014 της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η οποία αναφέρεται στις δυσκολίες που τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας συναντούν στην Βουλγαρία, ιδίως όσον αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φιλοξενούνται. Παρεμφερή ζητήματα έχουν τεθεί και από ορισμένα ΜΚΟ.

 Πρέπει να υπογραμμίσω ότι όλα τα Κράτη-Μέλη έχουν υποχρέωση να εξασφαλίσουν ότι οι κατάλληλες συνθήκες υποδοχής συνάδουν με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα για τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας.

 Αναγνωρίζουμε πλήρως τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα Κράτη Μέλη που βρίσκονται αντιμέτωπα με πρωτοφανή εισροή ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Οι βουλγαρικές Αρχές, ιδίως, έχουν δηλώσει, στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, την προθυμία τους να ανταποκριθούν καταλλήλως και επαρκώς.

Εντούτοις, λόγω των περιορισμένων εγκαταστάσεων υποδοχής, οι οποίες είναι ήδη υπερπλήρεις, η κατάλληλη ανταπόκριση στις ανάγκες των ατόμων που προέρχονται από την Συρία αποτελεί αναμφισβήτητα μια μεγάλη πρόκληση.

Η Έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες υπογράμμισε τις διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για τον προσδιορισμό των κατάλληλων εγκαταστάσεων φιλοξενίας επιπλέον ατόμων που χρήζουν προστασίας και να τις καταστήσει λειτουργικές. Επίσης, η Έκθεση αναγνώρισε ότι οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν βοηθήσει στην βελτίωση της κατάστασης.

Η Επιτροπή έστειλε αποστολή στην Βουλγαρία, την παρελθούσα εβδομάδα, για να εκτιμήσει την κατάσταση εκεί και είμαι σίγουρος ότι θα είναι σε θέση να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις διαπιστώσεις της.

Εκτιμούμε, επίσης, το ενδιαφέρον και την ανησυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ζήτημα αυτό. Γνωρίζω ότι ορισμένα μέλη επισκέφθηκαν την Βουλγαρία, προσφάτως, προκειμένου να διαπιστώσουν τις προκλήσεις που η χώρα αυτή αντιμετωπίζει.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει, επίσης, να δοθεί στα σημεία εισόδου στην ΕΕ των ατόμων που εγκαταλείπουν την Συρία. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει αριθμός πρωτοβουλιών που έχει αναληφθεί στον τομέα αυτό, και ότι η συμβολή τους όσον αφορά τις εγκαταστάσεις διάσωσης και βοήθειας είναι πολύτιμη.

Η Ε.Ε. παρέχει, επίσης, πρακτική βοήθεια στην Βουλγαρία. Είκοσι εκατομμύρια ευρώ συνολικά έχουν διατεθεί για την συνδρομή στα Κράτη-Μέλη που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα στις μεταναστευτικές πιέσεις και ροές, για να βελτιώσουν τις εθνικές τους δυνατότητες.

Αυτή η χρηματοδότηση –περιορισμένη βέβαια- έχει ως στόχο την βελτίωση της δυνατότητας υποδοχής, της δυνατότητας διαχείρισης, της δυνατότητας ελέγχου και καταγραφής, καθώς και της υποστήριξης των δραστηριοτήτων διαχείρισης συνόρων.

Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμα Μέλη,

Το Συμβούλιο θα συνεχίσει να αναλαμβάνει κάθε ενέργεια που απαιτείται για την ανακούφιση του πόνου των Σύρων πολιτών που αναζητούν προστασία και υποστήριξη εντός της ΕΕ. Η Βουλγαρία είναι ένα από τα περισσότερο εκτεθειμένα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. στις μεταναστευτικές πιέσεις, και είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε κάθε μέτρο που θα μπορούσε να συνδράμει τις Αρχές της χώρας στην αντιμετώπιση αυτών των πιέσεων και να τις βοηθήσει στην προσπάθειά τους να παράσχουν κατάλληλες υπηρεσίες στα άτομα που χρήζουν προστασίας.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Δευτερολογία

Είμαι σίγουρος ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντιλαμβάνονται την ιδιαίτερη ευαισθησία που έχει η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου για το ζήτημα αυτό. Είμαστε χώρα γειτονική προς τη Βουλγαρία, χώρα με τεράστια ακτογραμμή, υφιστάμεθα κι εμείς, όπως όλες οι μεσογειακές ευρωπαϊκές χώρες, πολύ μεγάλες πιέσεις -καθημερινές πιέσεις- στα θαλάσσια σύνορά μας και στα χερσαία σύνορά μας.

Η Βουλγαρία, πράγματι, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα οξύ πρόβλημα, εντοπισμένο στα χερσαία σύνορά της. Το πρόβλημα αυτό μας οδηγεί στο να κατανοήσουμε πόσο κρίσιμο είναι να λειτουργήσει αποτελεσματικά η συνεργασία ΕΕ και Τουρκίας στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Τώρα μπορούμε να κατανοήσουμε πόσο σημαντική είναι η Συμφωνία Επανεισδοχής που υπεγράφη πριν από λίγες εβδομάδες ανάμεσα στην ΕΕ και την Τουρκία. Τώρα νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι να εφαρμοσθεί στην πράξη το αξίωμα, το δόγμα της δίκαιης και αναλογικής κατανομής των βαρών ανάμεσα στα κράτη μέλη. Αυτό είναι συνυφασμένο με την αλληλεγγύη ως βασική αρχή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Βέβαια, στις συζητήσεις στο επίπεδο του Συμβουλίου, η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αντιμετωπίζεται αφενός μεν ως ένα οξύ ανθρωπιστικό πρόβλημα, ως διαχείριση μιας διαρκούς, οξείας ανθρωπιστικής κρίσης, αντιμετωπίζεται και ως πρόβλημα ασφάλειας. Γιατί πίσω από την ανθρωπιστική πίεση, από αυτούς που έχουν πράγματι ανάγκη βοήθειας, από αυτούς που ζητούν άσυλο, από αυτούς που μπορούν να χαρακτηριστούν πράγματι πρόσφυγες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, μπορεί να υπάρχουν και περιπτώσεις ατόμων που θέτουν ζήτημα ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Είναι επίσης πολύ σημαντικό να τονίσω ότι η αντιμετώπιση του θέματος αυτού κινείται σε δύο επίπεδα, παράλληλα. Το πρώτο επίπεδο είναι τα άμεσα μέτρα. Η αντιμετώπιση της κατάστασης επί του πεδίου τώρα που υπάρχει το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να περιμένει. Και εκεί χρειάζονται πρακτικές μορφές αλληλεγγύης και στήριξης χωρών όπως η Βουλγαρία.

Υπάρχει και το άλλο επίπεδο, του συνολικού σχεδιασμού για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Η προεδρία του εξαμήνου αυτού που έχει ήδη συνεργαστεί και με την επόμενη προεδρία, της Ιταλίας, έχει θέσει ως προτεραιότητα το ζήτημα αυτό. Γιατί πρέπει πράγματι η Ευρώπη να δείξει την ικανότητά της να τα διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα ζητήματα αυτά.

Θυμίζω ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου έγινε μια πρώτη συζήτηση σε βάθος για το πρόβλημα αυτό, υπό την πίεση της ανθρωπιστικής κρίσης, του δράματος μάλλον, της Λαμπεντούζα. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της Ομάδας Δράσης για τη Μεσόγειο. Πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα, στις 24 και 25 Ιανουαρίου, διοργανώθηκε μία άτυπη Υπουργική Σύνοδος Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων με συμμετοχή της κας Malmström, και εκεί έγινε μια πρώτη αποτίμηση της κατάστασης, σε συνέχεια και των συμπερασμάτων της Ομάδας Δράσης για τη Μεσόγειο. Έχουμε μια καλή, αξιόπιστη βάση, προκειμένου να διαμορφώσουμε στρατηγικές κατευθύνσεις για την περίοδο μετά τη Στοκχόλμη. Βεβαίως, περιμένουμε τη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής -ελπίζουμε το Μάρτιο- έτσι ώστε το αργότερο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου να υιοθετήσουμε στρατηγικές κατευθύνσεις για το ζήτημα αυτό.

Η καθημερινή διαχείριση του προβλήματος στη Βουλγαρία, όπως και στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Μάλτα, δεν μπορεί φυσικά να περιμένει ούτε τον Μάρτιο, ούτε τον Ιούνιο. Είναι κάτι που διεξάγεται καθημερινά, υπό συνθήκες πίεσης συχνά δραματικές. Εκεί νομίζω ότι κατανοήσαμε και από τις παρεμβάσεις που έγιναν σήμερα στη συζήτηση, τι πρέπει να γίνει. Η Επιτροπή έδωσε τη δική της απάντηση. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα μεταφέρω στο Συμβούλιο τις παρατηρήσεις και την αγωνία που εκφράστηκε εδώ από όλους τους ομιλητές, όχι μόνο όσους ζουν ως Βούλγαροι πολίτες το πρόβλημα, αλλά γενικότερα από όλο το ΕΚ, γιατί εδώ δοκιμάζεται η κοινή ευρωπαϊκή συνείδησή μας.

 


 

Deputy Prime Minister and Foreign Minister Venizelos’ intervention at the European Parliament Plenary
on the issue of the Syrian refugees arriving at the Bulgarian border 

 

President, Honourable Members,

The migratory pressures facing Bulgaria are closely linked to the deterioration of the political situation in Syria. Because of its geographical position, Bulgaria, which is hosting a large number of persons in need of international protection, is one of the Member States most exposed to the consequences of the Syrian crisis, like other countries on the Union’s external borders, particularly on the south-eastern periphery.

The Council is aware of the Report issued by UNHCR in January this year, which refers to the difficulties that persons in need of international protection are encountering in Bulgaria, in particular in relation to the conditions under which they are hosted. Similar issues have been raised by some NGOs.

I should underline that all Member States have an obligation to ensure that adequate reception conditions are in line with the international and EU standards for persons in need of international protection.

We fully recognize the challenges facing those Member States which are confronted with this unprecedented inflow of persons in need of international protection. The Bulgarian authorities in particular have stated at the highest political level their willingness to respond appropriately and adequately. However, with only limited facilities, which are already overcrowded, providing an adequate response to the needs of those persons arriving from Syria is clearly a significant challenge.

The UNHCR Report underlined the various initiatives being undertaken to identify suitable facilities to accommodate additional persons in need of protection and to make them functional. It acknowledged that these initiatives have helped improve the situation.

The Commission organised a mission to Bulgaria last week to assess the situation and will, I am sure, be able to provide further information on its findings. We also appreciate the interest and concern of the European Parliament about this issue. I know that several members visited Bulgaria recently in order to see for themselves the challenges which it faces.

Particular attention also needs to be focussed on entry points for those fleeing Syria. We know that there are a number of initiatives being taken in this area, and that these will provide an important contribution to the rescue and assistance facilities.

The EU is also providing practical assistance to Bulgaria. A total of 20 million Euros has been earmarked to assist those EU Member States particularly exposed to migratory pressures and flows to help them improve their national capacities. This funding – limited, of course – has the objective of improving reception capacity, processing capacity, screening and registration capacity, as well as support to border management activities.

President Honourable Members,

The Council will continue to take any action which is required to help alleviate the suffering of those Syrian nationals seeking protection and support within the EU. Bulgaria is one of the Member States most exposed to these migratory pressures, and we are ready to consider any measures which might assist the authorities there in coping with these pressures and help them provide the appropriate conditions to receive those seeking protection.

I thank you for your attention.

 

Reply

E. VENIZELOS: I am certain that the Members of the European Parliament perceive the particular sensitivity that the Hellenic Presidency of the Council of the EU has on this issue. We neighbour on Bulgaria, we have a very long coastline. Like all the European Mediterranean countries, we are under great, daily pressure on our maritime and land borders.

Bulgaria truly is facing an acute problem on its land borders. This problem leads us to understand how critical it is for the cooperation between Europe and Turkey to function effectively on the management of migration flows. Now we can understand the importance of the Readmission Agreement signed a few weeks ago by the EU and Turkey.

Now I think we all understand how important it is for the principle of burden-sharing among member states to be implemented in practice. This is interwoven with solidarity as a fundamental principle of European integration. Of course, in the debates on the level of the Council, the management of migration flows is confronted, on the one hand, as an acute humanitarian problem – as the management of an ongoing, acute humanitarian problem – but also as a security problem.

Because behind the humanitarian pressure, behind those who truly have need of help, those seeking asylum, those who can really be characterized as refugees in accordance with international law, there are also cases of persons who raise an issue of European security.

It is also very important to stress that the handling of this issue is moving on two parallel levels. The first level is the immediate measures. Confronting the situation on the ground right now, when there is a problem, because this problem cannot wait. And here you need practical forms of solidarity and support for countries like Bulgaria.

There is also another level – that of overall planning for the management of migration flows. The Presidency of this semester, which has already worked with the next Presidency – the Italian Presidency – has set this issue as a priority. Because Europe really has to show its capability of effectively managing these issues.

I remind you that, at the October European Council, there was an initial in-depth discussion of this problem, under the pressure of the humanitarian crisis, the tragedy, that is, of Lampedusa. At the December European Council, the results of the action group for the Mediterranean were presented.

A few days ago, in Athens, on 24 and 25 January, an informal meeting of Justice and Home Affairs Minister was held, with the participation of Ms. Malmstrom, and there was an initial evaluation of the situation, in a follow-up to the conclusions of the action group on the Mediterranean. We have a good, credible foundation for shaping strategic guidelines for the period following Stockholm. Of course, we are awaiting the relevant Commission announcement – we hope in March – so that later, at the June European Council, we can adopt strategic guidelines on these issues.

The day-to-day management of the problem in Bulgaria – as in Greece, in Italy, in Malta – naturally cannot wait even until March, let alone June. It is something that is happening every day, often under conditions of extremely high pressure. So I think we have understood, from the statements made today during the debate, what has to be done. The Commission gave its response. I want to assure you that I will convey to the Council all the observations and concerns expressed here today by all the speakers – not just those who are experiencing the problem as Bulgarian citizens, but from the whole of the EU, because our common European conscience is being tested here.

Tags: ΜετανάστεςΕλληνική ΠροεδρίαΠολιτικές Ομιλίες, 2014

12-14 Μαΐου 2024: Η καμπύλη της Μεταπολίτευσης (1974-2024)Σχετικό link https://ekyklos.gr/ev/849-12-14-maiou-2024-i-kampyli-tis-metapolitefsis-1974-2024.html 

5-7 Νοεμβρίου 2023. Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ VΙΙ: Ασυμμετρίες και εθνική ατζέντα

Περισσότερα …

2.5.2023, Ch. Dallara - Ευ. Βενιζέλος: "Ελληνική κρίση: Μαθήματα για το μέλλον"

https://ekyklos.gr/ev/839-ch-dallara-ev-venizelos.html 

Περισσότερα …

Ευ. Βενιζέλος, Μικρή εισαγωγή στο Σύνταγμα και στο Συνταγματικό Δίκαιο, ebook

Περισσότερα …

Πρακτικά του συνεδρίου "Δικαιοσύνη: Η μεταρρύθμιση μιας εξουσίας και η αφύπνιση μιας ιδέας", ebook, 2022

Περισσότερα …

Εκδοχές Πολέμου 2009 - 2022, εκδ. Πατάκη

Περισσότερα …

23.9.2020 Ο Παύλος Τσίμας συζητά με τον Ευάγγελο Βενιζέλο | Η Ελλάδα Μετά IV: Μετά (; ) την πανδημία 

https://vimeo.com/461294009

6.6.2019 Αποχαιρετιστήρια ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου στην Ολομέλεια της Βουλής

https://vimeo.com/340635035

13.2.2019, Ευ. Βενιζέλος Βουλή: Οδηγούμε τη χώρα σε θεσμική εκκρεμότητα, κολοσσιαίων διαστάσεων

https://vimeo.com/316987085

20.12.2018, Ομιλία Ευ. Βενιζέλου στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας και Ιστορίας» 

https://vimeo.com/307841169

8.3.2018, Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου στη Βουλή κατά τη συζήτηση επί της πρότασης της ΝΔ για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης 

https://vimeo.com/259154972 

21.2.2018, Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου για την υπόθεση Novartis | "Πάρτε το σχετικό"

https://vimeo.com/256864375