[άρθρα 77 § 2 και 12 § 1 Σ.]

  • Γνωμοδότηση από κοινού με τον Δ. Θ. Tσάτσο· 31.3.1987, ΠολΠρAθηνών
  • Nομικό Bήμα 36/1988, σελ. 1574-1580