• Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ), Αριθμός τεύχους: 4, Δεκέμβριος 2019