• «Ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και αναθεώρηση του Συντάγματος. Σκέψεις για τη συνολική αξιολόγηση της περιόδου 2009-2019» Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφΔΔ) 6/2019, σελ. 682 επ.